15. 04. 2015.

Statut Udruge


Statut u PDF formatu preuzmite ovdje.

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) Hrvatska udruga
školskih knjižničara na svojoj 13. skupštini održanoj 15. travnja 2015. donosi:

 

S T A T U T

HRVATSKE UDRUGE ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA

 

Temeljna načela

Hrvatska udruga školskih knjižničara utemeljena je s ciljem promocije, promicanja i unapređenja školskoga knjižničarstva u svim njegovim područjima djelovanja.

U ostvarivanju ciljeva i djelatnosti, navedenih u ovome Statutu, polazi se od temeljnih načela: jednake slobode pristupa informacijama, idejama i mislima za sve,  u skladu s Općom deklaracijom UN-a o ljudskim pravima i UNESCO-ovim Manifestom za školske knjižnice.

I. Opće odredbe

Članak 1.

Statutom se uređuju pitanja temeljnih načela, naziva, sjedišta, izgleda pečata, logotipa; ciljeva i područja djelovanja sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; načina osiguranja javnosti djelovanja Udruge;  uvjeta i načina učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obveza i odgovornosti te stegovne odgovornosti članova i način vođenja popisa članova; tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica; izbora, opoziva, ovlasti, načina odlučivanja i trajanja mandata te načina sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbora i opoziva likvidatora Udruge; međusobnih prava i obveza Udruge i ustrojstvenih oblika; prestanka postojanja Udruge; imovine, načina stjecanja i raspolaganja imovinom;  postupka s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge; načina rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te druga pitanja od značaja za rad Hrvatske udruge školskih knjižničara (u daljnjem tekstu: Udruga).

Članak 2.

Udruga je nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija. Upisana je kao pravna osoba u Registar udruga pri nadležnome tijelu državne uprave Republike Hrvatske.

Hrvatska udruga školskih knjižničara nacionalna je strukovna udruga školskih knjižničara.

Članak 3.

Djelovanje Udruge temelji se na dobrovoljnosti njezinih  članova/članica.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, surađuje sa srodnim društvima i udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Može se učlanjivati i u međunarodne udruge, o čemu odluku donosi Skupština, na prijedlog Upravnoga odbora.

Udrugu u javnosti zastupa predsjednik/predsjednica u skladu sa Statutom i drugim dokumentima Udruge, donesenim u skladu sa Statutom.

Rad Udruge je javan.

Članak 4.

Dan Udruge je 24. travnja jer je toga dana održana 1. skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara.

II. Naziv i sjedište

Članak 5.

Naziv Udruge glasi: Hrvatska udruga školskih knjižničara.

Skraćeni naziv Udruge je: HUŠK.

Uz naziv na hrvatskome jeziku Udruga  koristi i naziv na engleskome jeziku i to: Croatian Association of School Librarians (CASL).

Odluku o promjeni naziva Udruge donosi Skupština.

Članak 6.

Sjedište Udruge nalazi se u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

III. Pečat i logotip

Članak 7.

Udruga u svom poslovanju koristi logotip i pečat.

Logotip Udruge čine stilizirana knjiga kao simbol knjižnica i znanja te stilizirana crvena kockica kao simbol hrvatske državnosti.

Pečat je okrugloga oblika, promjera 35 mm, a uz njegov rub ispisan je tekst punoga naziva Udruge  na hrvatskome i na engleskome jeziku. U sredini pečata nalazi se  logotip.

Odluku o promjeni logotipa donosi Skupština.

Odluku o promjeni pečata, vezanu uz promjenu sjedišta, donosi Upravni odbor.

IV. Ciljevi i djelatnost

Članak 8.

Ciljevi osnivanja Udruge su:

 • promicanje struke u javnosti
 • čuvanje i unapređivanje specifičnosti školskoga knjižničarstva u njegovome  stručnom knjižničnom, obrazovnom  te  javnom i kulturnom području
 • postizanje najviše razine profesionalnoga djelovanja i osiguranje profesionalnoga digniteta školskoga knjižničara/knjižničarke
 • osiguranje jednake slobode pristupa informacijama, idejama i mislima za sve, u skladu s Općom deklaracijom UN-a o ljudskim pravima i UNESCO-ovim Manifestom za školske knjižnice.

Članak 9.

U svrhu postizanja svojih ciljeva, Udruga provodi sljedeće djelatnosti:

 • predstavlja struku u javnosti s ciljem njezinoga promicanja
 • organizira stručne skupove, izdaje stručne časopise i druge stručne publikacije
 • sudjeluje u predlaganju i donošenju zakonskih propisa koji se odnose na školsko knjižničarstvo
 • promiče i potiče znanstveno-istraživački rad iz područja školskoga knjižničarstva
 • potiče razvoj svih školskih knjižnica
 • promiče i potiče opću pismenost, informacijsku pismenost i pozitivne vrijednosti obrazovanja i učenja.

V. Članstvo

Članak 10.

Članstvo u Udruzi je  dobrovoljno.
Članovi/članice  Udruge su fizičke i pravne osobe.

Članstvo može biti redovito, podupiruće ili počasno.

 • Redovitim članom/članicom Udruge može postati svaka fizička osoba koja se izravno bavi školskim knjižničarstvom i/ili odgojem i obrazovanjem.

Pravne osobe mogu postati redoviti članovi/članice Udruge posredstvom ovlaštenoga predstavnika.

 • Podupirućim članom/članicom može postati svaka fizička i pravna osoba koja moralno i materijalno podupire djelatnost Udruge.
 • Počasnim članom/članicom može postati osoba (fizička ili pravna) koja se istakla osobitim doprinosom razvoju i promociji hrvatskoga školskog knjižničarstva i/ili ostvarivanju ciljeva Udruge.

Počasne članove/članice imaju pravo predložiti svi članovi/članice, a odluku donosi Skupština.

Samo redoviti član/članica može biti biran/birana u upravljačka tijela Udruge.

Samo redoviti članovi/članice mogu glasovati na sjednicama Skupštine.

Počasni i podupirući članovi/članice imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge u

skladu s odredbama Statuta, ali ne mogu biti birani u upravna tijela Udruge.

Članak 11.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovit član/članica Udruge popunjava pristupnicu kojom se obvezuje na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njezinoga Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. Pristupnicu dostavlja tajniku/tajnici Udruge neposredno (osobno, poštom, e-poštom ili ispunjavanjem obrasca na mrežnim stranicama Udruge) ili posredno (odgovornoj osobi u svojoj podružnici, koja je prosljeđuje tajniku/tajnici Udruge). Članstvo počinje teći od datuma uplate članarine.

Tajnik/tajnica Udruge vodi evidenciju članova/članica.

Evidencija članova obvezno sadrži podatke o osobnome imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, adresi stanovanja, mail adresi i datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova obrađuje se elektroničkim zapisom.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

Članovi/članice udruge plaćaju godišnju članarinu čiju visinu određuje Skupština.

Prilikom stupanja u članstvo član/članica dobiva člansku iskaznicu s punim nazivom i logotipom Udruge.

Članak 13.

Članovi/Članice imaju pravo: sudjelovati u aktivnostima Udruge, biti informirani o radu Udruge, postavljati upravljačkim tijelima pitanja o djelatnosti Udruge, birati upravljačka tijela Udruge.

Članovi/Članice imaju obvezu: poštivati odluke tijela Udruge, poštivati odredbe Statuta, nazočiti barem jednoj Skupštini tijekom tri godine, a   redoviti članovi/članice i redovito plaćati godišnju članarinu.

Članak 14.

Članstvo prestaje:

 • istupanjem
 • isključenjem zbog neplaćanja članarine u prvih 6 mjeseci tekuće kalendarske godine
 • isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta
 • u skladu s ostalim zakonskim propisima.

Članak 15.

Odluku o istupanju iz članstva u Udruzi donosi pojedinac, odnosno nadležno tijelo pravne osobe. Odluka o istupanju iz članstva Udruge dostavlja se Upravnome odboru koji o tome izvještava Skupštinu.

Članovi mogu biti isključeni iz Udruge zbog neplaćanje članarine i zbog povreda odredbi Statuta. Postupak isključenja iz članstva zbog neplaćanja članarine u skladu sa stavkom 2. članka 14. donosi Upravni odbor. Postupak isključenja iz članstva zbog povreda odredbi Statuta Udruge (stavak 3. članka 14) pokreće Sud časti, a odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

Protiv odluke Upravnoga odbora o isključenju može se podnijeti prigovor na prvoj nadolazećoj Skupštini.  Odluka Skupštine je konačna.

VI. Tijela upravljanja

Članak 16.

Udrugom upravljaju sljedeća tijela:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti.

1. Skupština

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja.

Skupštinu čine svi redoviti članovi/članice Udruge.

Rad Skupštine odvija se na sjednicama. Sjednice mogu biti redovne i izvanredne. Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik/predsjednica Udruge, najmanje pet dana prije dana održavanja. Skupština donosi valjane odluke ako je na njoj prisutna najmanje trećina redovitih članova Udruge, a odluke se donose natpolovičnom većinom  prisutnih redovitih članova/članica. Iznimku čine odluke vezane za izbor predsjednika/predsjednice, dopredsjednika/dopredsjednice i članova Upravnoga odbora Udruge koje se donose običnom većinom prisutnih redovitih članova/članica.

U slučaju neodaziva potrebnoga broja redovitih članova/članica (jedna trećina) na redovnu sjednicu Skupštine, sjednica Skupštine se odgađa 15 minuta, a nakon isteka toga vremena Skupština zasjeda i punopravno odlučuje s prisutnim brojem članova/članica.

Sjednice Skupštine vodi predsjednik/predsjednica Udruge.

Izvanredna sjednica Skupštine saziva se ako to traži Upravni odbor ili 10% članova/članica Udruge. Ako predsjednik/predsjednica Udruge ne sazove izvanrednu Skupštinu u roku od 30 dana od toga zahtjeva, Skupštinu  mogu sazvati predlagatelji. Ako izvanrednu Skupštinu sazivaju članovi/članice predlagatelji, na njoj se može odlučivati samo o predloženim točkama dnevnoga reda. Na izvanrednoj Skupštini mora biti prisutna najmanje trećina redovitih članova/članica Udruge, a odluke se donose natpolovičnom većinom.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje, upisana u Registar udruga.

Rad Skupštine odvija se prema Poslovniku o radu Skupštine.

Članak 18.

Skupština Udruge obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut
 • usvaja Financijski plan
 • raspravlja o izvješćima svojih odbora i usvaja ih ili odbacuje

(uz obrazloženje)

 • utvrđuje poslovnu politiku usvajanjem Plana rada Udruge
 • odlučuje o prijedlozima i žalbama članova
 • bira i razrješava članove Upravnoga odbora, Nadzornoga odbora, Suda časti, predsjednika/predsjednicu i dopredsjednike/dopredsjednice Udruge
 • bira i razrješava tajnika/tajnicu i blagajnika/blagajnicu Udruge
 • imenuje i razrješava likvidatora Udruge
 • donosi odluke o bitnim pitanjima djelatnosti Udruge, odlučuje o statutarnim promjenama, udruživanju s drugom udrugom i prestanku rada Udruge
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 2. Upravni odbor

Članak 19.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor čine predsjednik/predsjednica, dva dopredsjednika/dopredsjednice i četiri člana/članice koje pojedinačno bira Skupština iz redova predsjednika/predsjednica i dopredsjednika/dopredsjednica podružnica.

Mandat članova/članica Upravnoga odbora traje četiri godine, uz mogućnost da budu ponovno birani/birane.

Članu Upravnoga odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

 • na osobni zahtjev
 • na zahtjev Upravnoga odbora i/ili Skupštine, i to ako ne izvršava svoje obveze, ako djeluje suprotno Statutu ili zakonima, ako svojim istupom ili djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici nazoči natpolovična većina članova Upravnoga odbora.

Članak 20.

Upravni odbor:

 • priprema nacrte Statuta i drugih akata
 • izrađuje i donosi opće akte u skladu sa Zakonom, Statutom i smjernicama Skupštine (pravilnici, odluke, poslovnici)
 • izvršava odluke Skupštine
 • osniva povjerenstva, radna tijela i sl. radi ostvarivanja nekoga od ciljeva Udruge, uz uvjet da takvo tijelo ne preuzme neku od postojećih ovlasti Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika/predsjednice ili tajnika/tajnice
 • prima nove članove/članice Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova/članica
 • odlučuje o isključenju iz članstva na prijedlog Suda časti
 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava
 • odlučuje o promjeni adrese Udruge.

Za stručne poslove, iz propisanih mu zadataka, Upravni odbor može povremeno ili za trajanja potrebe angažirati profesionalne suradnike/suradnice.

Članak 21.

Obveze članova Upravnoga odbora:

 • sudjelovati u donošenju i ostvarenju strateških planova Udruge
 • redovito prisustvovati sjednicama Upravnoga odbora
 • proučiti materijale o kojima se raspravlja na sjednici
 • aktivno sudjelovati u raspravi
 • donositi zaključke
 • osigurati potpunu informiranost Skupštine o radu Upravnoga odbora
 • predložiti Skupštini opoziv člana/članice Upravnoga odbora koji bez opravdanja ne izvršava obaveze iz ovoga članka.

Rad Upravnoga odbora i dužnosti njegovih članova  utvrđeni su Pravilnikom o radu Upravnoga odbora i usklađeni su sa Statutom.

Članak 22.

Predsjednik/predsjednica Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu u javnosti
 • saziva Skupštinu
 • predsjedava Skupštinom
 • organizira i vodi rad te poslovanje Udruge
 • nadzire poslovanje i zakonitost rada Udruge
 • potpisuje akte i provodi odluke Skupštine, Upravnoga odbora, Nadzornoga odbora, Suda časti i koordinira rad svih tijela
 • donosi izvješća o radu Udruge
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje uime i za račun Udruge
 • odgovara za financijsko poslovanje Udruge
 • obavlja dužnosti predsjednika/predsjednice Upravnoga odbora
 • saziva i predsjedava sjednicama Upravnoga odbora
 • usklađuje donošenje hitnih odluka izvan sjednica Upravnoga odbora
 • nakon isteka mandata i izbora novog predsjednika/predsjednice organizira i nadgleda primopredaju dužnosti.

Mandat predsjednika/predsjednice je četiri godine, no istu osobu Skupština može ponovno birati. Ista osoba može biti na funkciji predsjednika/predsjednice najviše dva puna mandata (osam godina).

Članak 23.

Udruga ima dva dopredsjednika/dopredsjednice.

Dopredsjednik/dopredsjednica zastupa Udrugu i obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika/predsjednice Udruge u slučaju njegove/njezine odsutnosti ili spriječenosti te prema dobivenome zaduženju   uime Upravnog odbora ili predsjednika/predsjednice.

Bira ga/ju Skupština i ima mandat od četiri godine, no istu osobu Skupština može ponovno birati. Ista osoba može biti na funkciji dopredsjednika/dopredsjednice najviše dva puna mandata (osam godina).

Članak 24.

Zadaće tajnika/tajnice:

 • vodi evidenciju članstva
 • priprema sjednice Upravnoga i Nadzornoga odbora i pojedinih stručnih tijela Udruge
 • vodi zapisnike skupština i sjednica Upravnoga odbora
 • obavlja administrativne poslove za Udrugu
 • podnosi Skupštini izvješće o svome radu.

Članak 25.

Mandat predsjedniku/predsjednici, dopredsjedniku/dopredsjednici i tajniku/tajnici može prestati prije isteka roka na koji su izabrani:

 • na osobni zahtjev
 • opozivom Skupštine, ako najmanje 10% nazočnih članova/članica Skupštine, prilikom utvrđivanja dnevnoga reda, najavi točku opoziva i argumentira opoziv koji može uslijediti zbog:
  • neizvršavanja odluka, naputaka i smjernica Skupštine
  • djelovanja suprotno Statutu ili zakonima
  • istupanja i djelovanja koje šteti ugledu Udruge.

U slučaju prestanka mandata na osobni zahtjev izvan zasjedanja Skupštine Upravni odbor na istoj sjednici, pod istom točkom dnevnog reda, bira novoga predsjednika/predsjednicu između dopredsjednika/dopredsjednica, dopredsjednika/dopredsjednicu među članovima Upravnoga odbora, a tajnika/tajnicu prema ovlastima Upravnoga odbora definiranim člankom 20.

Tako izabrani predsjednik/predsjednica, dopredsjednik/dopredsjednica i tajnik/tajnica ima mandat do prve sljedeće Skupštine.

U slučaju razrješenja predsjednika/predsjednice, dopredsjednika/dopredsjednice na zasjedanju Skupštine, na istoj se sjednici Skupštine Udruge, i pod istom točkom dnevnoga reda, bira novi predsjednik/predsjednica, dopredsjednik/predsjednica Udruge.

3. Nadzorni odbor

Članak 26.

Nadzor nad radom i poslovanjem Udruge obavlja Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština Udruge iz svoga članstva. Članovi/Članice Nadzornoga odbora ne mogu biti članovi/članice Upravnoga odbora niti Suda časti.

Članovi/Članice Nadzornoga odbora  imaju mandat od četiri godine.

Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini Udruge.

Članak 27.

Djelatnosti Nadzornoga odbora su:

 • nadziranje primjene Statuta i drugih općih akata Udruge
 • nadziranje provedbe zakonitosti u radu i poslovanju Udruge
 • nadziranje provedbe odluka i zaključaka Skupštine
 • nadziranje raspolaganja financijskim i materijalnim sredstvima Udruge
 • pokretanje postupka za sazivanje izvanredne Skupštine ako se utvrde nepravilnosti u vođenju poslova ili ustanovi povreda Statuta Udruge
 • obavljanje drugih zadaća za koje je ovlašten odredbama općih akata Udruge ili zadaće koje mu povjeri Skupština.

U svrhu provedbe navedenih djelatnosti Upravni odbor je dužan Nadzornome odboru dostaviti izvješća o financijskome poslovanju na zahtjev, a najmanje jedanput  godišnje. Članovi Nadzornoga odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnoga odbora bez prava glasa i imati uvid u svu dokumentaciju Udruge.

Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Skupštini. O svome radu Nadzorni odbor podnosi izvještaj članovima /članicama na Skupštini Udruge.

Izvještaje potpisuju svi članovi Nadzornoga odbora.

4. Sud časti

Članak 28.

Sud časti čine tri člana/članice koje bira Skupština iz redova članstva Udruge na mandat od četiri godine.

Član/Članica Suda časti ne može biti član/članica niti Upravnoga odbora niti Nadzornog a odbora Udruge.

Članak 29.

Djelatnosti Suda časti su:

 • predlaganje Upravnome odboru odluka o isključenju iz članstva Udruge
 • odlučivanje o žalbama članova/članica Udruge.

VII. Unutarnja organizacija

Članak 30.

Udruga razvija svoju djelatnost kao jedinstvena organizacija.

U okviru Udruge, radi racionalnijega i efikasnijega obavljanja djelatnosti iz članka 7. ovoga Statuta organiziraju se podružnice kao posebne unutarnje organizacijske jedinice Udruge.

Podružnice nisu pravne osobe.

Članak 31.

Radom podružnice rukovodi upravni odbor koji čine: predsjednik/predsjednica, dopredsjednik/dopredsjednica i tajnik/tajnica koje bira skupština podružnice glasovanjem na mandat od četiri godine, no istu osobu skupština podružnice može ponovno birati. Ista osoba može biti na istoj funkciji u upravnome odboru podružnice najviše dva puna mandata (osam godina).

Skupštinu podružnice čine svi članovi/članice Udruge koji pripadaju podružnici.

U slučaju prijevremenoga prekida mandata, postupa se kao i u slučaju prekida mandata predsjednika/predsjednice Udruge u skladu s člankom 25. ovoga Statuta.

Članak 32.

Predsjednik/predsjednica podružnice:

 • predstavlja podružnicu, a može zastupati Udrugu temeljem punomoći
 • organizira i vodi djelatnost podružnice u okviru djelatnosti Udruge.

Rad podružnica iscrpno je određen Pravilnikom o radu podružnica.

VIII. Druga tijela Udruge

Članak 33.

Rad drugih tijela Udruge, koja se mogu osnivati na prijedlog Upravnoga odbora radi ostvarivanja nekoga od ciljeva Udruge (po teritorijalnome principu: podružnice ili po vrstama djelatnosti: povjerenstva), određuje se pravilnicima o radu tih tijela.

Upravni odbor može dati prijedlog o ukidanju određenoga tijela. Odluku o ukidanju donosi Skupština i ta odluka je konačna.

IX. Javnost rada

Članak 34.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada ostvaruje se redovitim i pravovremenim obavještavanjem  članova/članica Udruge i javnosti o radu tijela Udruge u tiskanome ili elektroničkome obliku.

Javnost se može isključiti sa sjednice tijela odlukom većine članova/članica toga tijela radi zaštite osobnih podataka članova/članica Udruge i/ili zaštite osobne i poslovne tajne.

Dokumentiraju se sve aktivnosti koje vodi Udruga, no Upravni odbor može donijeti odluku da određene isprave mogu biti dostupne samo članovima/članicama Udruge, a ne javnosti u cjelini.

X. Financiranje

Članak 35.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, obavljanjem svojih djelatnosti te iz drugih pravno dopuštenih izvora.

Sva  sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva  zbog kojih je Udruga  i osnovana.

O raspodjeli sredstava odlučuje Upravni odbor prema Pravilniku o financijskome poslovanju Udruge.

Članak 36.

Za opravdane troškove,  koji su nastali kao posljedica obavljanja djelatnosti Udruge, Upravni odbor može utvrditi novčani iznos naknade članu/članici Udruge za  poslove koje je obavio/obavila.

Članak 37.

Udruga vodi financijsko poslovanje prema općim propisima, Statutu i Pravilniku o financijskom poslovanju.

XI. Prestanak rada Udruge

Članak 38.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine, donesenom dvotrećinskom većinom svih članova/članica Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruge, njezina se imovina poklanja humanitarnoj organizaciji, udruzi ili drugoj organizaciji civilnoga društva sličnih ciljeva i djelatnosti,  u skladu s odlukom Skupštine, ali se ne može dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Članak 39.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskoga postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

XII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 40.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnoga broja članova Skupštine Udruge, nakon provedene rasprave.

Članak 41.

Tumačenje odredaba ovoga Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje predsjednik/predsjednica Udruge.

Članak 42.

Opće akte predviđene ovim Statutom tijela Hrvatske udruge školskih knjižničara donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Članak 43.

Odredbe ovoga Statuta stupaju na snagu 8 dana od dana donošenja.

 

Predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara:

Vanja Jurilj

 

Odgovori